Ilmat kylmenevät ja sade piiskaa yhä useammin katuja. Voit auttaa meitä auttamaan asunnottomuutta kokevia ihmisiä ja lahjoittaa pienen tai suuremman summan Vva ry:n tekemälle asunnottomuustyölle. Jokaisella eurolla on merkittävä vaikutus toimintaamme joka tapauksessa. Lahjoitusrahat menevät meillä aina suoraan asunnottomuutta kokevien ihmisten hyvinvointia edistäviin toimiin. Kiitos, että välität ?

Vailla vakinaista asuntoa ry vuonna 1986 asunnottomien itsensä perustama voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Vva ry toimii asunnottomien edunvalvojana. Yhteiskunnallisella tasolla järjestö pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön ja yksilötasolla auttamaan kunkin asunnottoman tilannetta. Kaiken toiminnan tavoitteena on, että jokaiselle järjestyy ihmisarvoinen asumispaikka kohtuullisessa ajassa. Kunnes sopiva asumisratkaisu löytyy, Vva ry:n matalan kynnyksen palvelut pitävät huolen, ettei kenenkään tarvitsisi jäädä ilman tilapäistä suojaa, turvaa, ruokaa, vaatetta ja ensiapua sekä neuvontaa ja ohjausta palveluiden pariin. Asunnon ohella myös ne kuuluvat ihmisten perusoikeuksiin.

Vva ry kohtaa asunnottomuutta kokevat, asunnottomuusuhan alla olevat, asunnottomuutta kokeneet, ja tuen tarpeessa olevat asunnolliset. Järjestön tarjoamia palveluita on saatavilla vuorokauden ympäri. Toimintamuotoja ovat Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus Vepa, yökeskus Kalkkers, asumisneuvonta, maahanmuuttoasioiden neuvonta, etsivän työn yksikkö Yökiitäjä sekä Liikkuva tukityö ja palveluohjaus. Palveluihin pääsevät kaikki kuntalaisuudesta riippumatta eikä päihtymys ole este avun saannille. Kesäkaudella ja ryhmätoiminnoissa toimivat myös päihteettömät virkistys- ja toimintapaikat Vartiosaari ja Soldis.

Vva ry tekee töitä, jotta asunnottomuudesta puhutaan aina yhteiskunnallisena ilmiönä. Asunnottomuuteen johtavista syistä merkittävin on pula kohtuuhintaisista asunnoista. Myös muutokset elämässä kuten avioero, läheisen kuolema, sairastuminen, työttömyys tai konkurssi voivat ajaa ihmisen siihen, että hän menettää kotinsa. Riski jäädä asunnottomaksi on suurempi pienituloisilla, maahanmuuttajataustaisilla sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivillä. Asunnottomuus on tilanne ja olosuhde, ei kenenkään ihmisen ominaisuus ja hyvin harvoin kenenkään ”oma syy” eli oma valinta.

Vva ry:n asumisneuvonnassa ihmisille annetaan käytännön apua ja neuvoja, miten toimia asunnottomana tai asunnottomuusuhan alla ja löytämään omaan elämäntilanteeseen sopivia asumisratkaisuja. Asumisneuvonnan toimivuuden avulla voidaan ennaltaehkäistä asumisen kriisiytymistä ja häätöjä ja sitä kautta asunnottomuutta.

Vva ry vastaa kahden asunto ensin -mallilla toimivan pitkäaikaisasunnottomille tarkoitetun asumispalveluyksikön, Sällikodin ja Junailijankujan toiminnasta. Asumispalveluyksiköiden tarkoitus on tarjota asukkailleen oikea-aikaista ja tarpeenmukaista tukea. Yksikön työntekijät tukevat asukkaita asumisvalmiuksien kasvattamisessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunkin asukkaan lähtökohdista käsin. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma yhteistyössä asukkaan kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa yhä itsenäisempi asuminen ja siirtyminen yksiköstä itsenäisempään asumismuotoon. Junailijankujan asumisyksikön toiminta loppuu vuoden lopulla. Helsingin kaupuki möi kiinteistön ja 65 asukasta on sijoitettu ja sijoitetaan uusiin paikkoihin.

Vva ry:n Kokema – Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina -toiminnassa mukanaolevilla kokemusasiantuntijoilla ja mentoreilla on omakohtainen kokemus asunnottomuudesta ja sen lieveilmiöistä. He osallistuvat asunnottomien palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja käytännön toteutukseen sekä kouluttavat ja tukevat muita kokemustaustaisia työssään.

Vva ry:llä on noin neljäsosa henkilökunnasta ihmisiä, jotka itse ovat kokeneet asunnottomuutta. He ovat täysivertaisina palkallisessa työsuhteessa hallitustehtävistä esimiehiksi ja kokemusasiantuntijoiksi ja vertaistyöntekijöiksi.