VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA RY – VVA RY

Vva ry toimii kolmannella sektorilla asunnottomien edunvalvojana. Vaikutamme yksilötasolla kunkin asunnottoman tilanteeseen ja yhteiskunnallisella tasolla lainsäädäntöön.

Perimmäinen ajatuksemme on, että jokainen ihminen kykenee asumaan itsenäisesti, mikäli hän saa siihen riittävät olosuhteet ja tuen. Asunto on ihmis- ja perusoikeus, eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa.

Vva ry:n kaiken toiminnan tavoitteena on, että jokaiselle järjestyy ihmisarvoinen asumispaikka kohtuullisessa ajassa.

Olemme valtakunnallinen järjestö. Toimistomme sijaitsee Helsingissä ja toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle, jossa valtaosa Suomen asunnottomista oleskelee.

 Vva ry…

  • On vuonna 1986 asunnottomien itsensä perustama kansalaisjärjestö
  • On uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton
  • Toimii asunnottomien edunvalvojana eri foorumeilla
  • Ylläpitää yhteiskunnallista keskustelua asunnottomuudesta
  • Puolustaa oikeutta hyvää asumiseen ja omaan kotiin
  • Luo osallistumismahdollisuuksia erilaisille toimijoille
  • Varmistaa heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien äänen kuulumisen päätöksenteossa
  • Kokoaa yhteen asunnottomuudesta kiinnostuneita ihmisiä
  • Toimii yhteistyössä kuntien, valtion ja järjestöjen kanssa

Toimintamme jakautuu matalan kynnyksen suoraan auttamistyöhön, asumispalveluihin ja järjestötyöhön. Järjestötyön tarkoituksena on asunnottomien edunvalvonta, osallisuuden edistäminen ja vaikuttamistyö asunnottomuuden vähentämiseksi. Teemme laajaa yhteistyötä, otamme kantaa ja järjestämme tapahtumia. Yhdistyksen lehti, vuodesta 1987 alkaen ilmestynyt, Asukki ilmestyy 2-4 kertaa  vuodessa.

Matalan kynnyksen palveluidemme tarkoitus on asunnottomien ihmisten tavoittaminen, ohjaaminen palveluiden piiriin sekä heidän tukemisensa elämäntilanteensa selvittelyssä. Lisäksi ehkäisemme välittömiä terveyshaittoja ja tuemme päihteettömyyttä Vartiosaaren päihteettömän toiminnan kautta. Kohtaamme ihmiset yksilöinä ja pyrimme löytämään ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin yhdessä heidän kanssaan.

Asumispalveluihimme kuuluu kaksi entisille asunnottomille suunnattua asumisyksikkö Helsingissä: Sällikoti, joka oli Suomen ensimmäisiä asunto ensin -periaatteella toimineita asumispalveluita sekä Junailijankujan asumisyksikkö.

Vailla vakinaista asuntoa ry on asunnottomien vuonna 1986 perustama järjestö. Toiminnassamme on edelleen mukana laaja joukko asunnottomia tai asunnottomuutta kokeneita henkilöitä. Osallisuus ja vertaisuus ovat meille sekä tärkeitä arvoja että käytännön arkea.

Järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Vva ry:n kaiken toiminnan lähtökohtina ovat: ihmisarvo, luottamus, osallisuus ja tasa-arvo.

Kansainvälisesti Vailla vakinaista asunto ry osallistuu eurooppalaisen kattojärjestö FEANTSA:n (The European Federation of National Organisations Working with the Homeless) sekä asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden verkoston HoPe:n (Homeless People) toimintaan.

Kokemusasiantuntijuus on ollut Vva ry:n sielu ja sydän perustamisesta lähtien. Kokema – Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina -toiminta vahvistaa kokemusasiantuntijoiden roolia asunnottomien palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja käytännön toteutuksessa.
Toiminnassa mukanaolevilla kokemusasiantuntijoilla ja mentoreilla on omakohtainen kokemus asunnottomuudesta ja sen lieveilmiöistä sekä pitkä kokemus asunnottomille suunnattujen palveluiden kehittämisestä. He toimivat siltana palvelujen käyttäjien ja ammattilaisten välillä.
Lisäksi olemme mukana useissa yhteistyöhankkeissa kuten Sininauhasäätiön kanssa toteutettavassa NUOLI-hankkeessa (24/7 tukipiste vaikeassa elämäntilanteessa oleville, päihde- ja mielenterveystaustaisille, mahdollisesti kadulla eläville nuorille) sekä 2020 päättyneessä Y-säätiön koordinoimassa NEA-hankkeessa (Naiserityisyys asunnottomuustyössä) .

Vuoden päätapahtumamme on Asunnottomien yö, joka järjestetään YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. Asunnottomien yö -tapahtuman takana on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jossa on mukana eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja muita toimijoita eri puolilta Suomea. Asunnottomien yö muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi.

Rahoitus

STEA on Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnan suurin rahoittaja. Vva ry saa STEA:lta sekä yleisavustusta että kohdennettua toiminta-avustusta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia.

Dokumentit ja viralliset asiakirjat