Asunnottomien yötä vietetään sunnuntaina 17.10.2021. Tänä vuonna haluamme kiinnittää Asunnottomien yön yhteydessä huomiota maahanmuuttajataustaisten ihmisten asunnottomuuteen. Kannanotto vuokramarkkinoilla tapahtuvan syrjinnän vähentämiseksi on tehty Vva ry:n, Moniheli ry:n, Sininauhasäätiön ja Suomen Vuokranantajien yhteistyönä.

ARA:n asunnottomuustilastojen mukaan maahanmuuttajataustaiset – eli muita kuin Suomen virallisia kieliä äidinkielenään puhuvat ja muiden maiden kansalaiset – ovat olleet yliedustettuina asunnottomuutta kokeneiden joukossa jo kymmenen vuoden ajan.

”Oikeus omaan kotiin on ihmisoikeus. Asunnottomana on vaikea hoitaa arjen asioita, käydä töissä ja keskittyä kielen opiskeluun, jolloin kotoutuminenkin hankaloituu. Koska pääkaupunkiseudulla ei ole riittävästi kaupunkien ja säätiöiden vuokraamia kohtuuhintaisia asuntoja, vasta Suomeen muuttaneita sekä jo pidempään täällä asuneita asunnottomia ohjataan usein hakemaan asuntoa yksityisiltä vuokranantajilta”, toteaa VVA ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Moniheli ry:n, Sininauhasäätiön ja VVA ry:n sekä Suomen Vuokranantajien yhteistyössä toteuttaman kyselyn tulokset yksityisten vuokranantajien vuokralaisvalinnasta kertovat, että Suomeen muualta muuttaneet ovat epäedullisessa asemassa vuokramarkkinoilla sekä ulkomaalaistaustansa että muiden päällekkäisten, syrjinnälle altistavien tekijöiden vuoksi. Elo-syyskuun 2021 vaihteessa toteutettuun kyselyyn vastasi 364 vuokranantajaa. Kyselystä koottu raportti julkaistaan 1.11.

Heikko sosioekonominen asema yhdistettynä ulkomaalaistaustaan ja kielitaidon puutteeseen hankaloittaa asunnon saamista yksityisiltä vuokramarkkinoilta

Kyselyn alustavien tulosten mukaan ainakin hakijan alkuperä, asumisaika Suomessa ja heikko englannin kielen taito heikon suomen kielen taidon lisäksi vaikuttaa usein negatiivisesti vuokralaisvalintaan. Kyselyyn osallistuneista vuokranantajista 46 % vastasi, että alkuperä vaikuttaa jokseenkin negatiivisesti vuokralaisvalintaan ja 9 %, että se vaikuttaa negatiivisesti. Vastaajista 13 % mielestä lyhyt asumisaika Suomessa vaikuttaa erittäin negatiivisesti ja 38 % mielestä jokseenkin negatiivisesti vuokralaisvalintaan. Vuokranantajista 46 % vastasi, että heikko englannin kielen taito heikon suomen kielen taidon lisäksi vaikuttaa negatiivisesti vuokralaisvalintaan ja 42 % vastasi, että vaikutus on jonkin verran negatiivinen.

Noin kolmasosa eli 30 % vastaajista katsoi, että Kelan maksusitoumus vuokravakuuteen ei vaikuta vuokralaisvalintaan. Kyselyyn vastanneista vuokranantajista kaksi kolmasosaa katsoi vaikutuksen olevan negatiivinen: 23 % erittäin negatiivinen ja 37 % jokseenkin negatiivinen.

Noin kaksi kolmasosaa eli 62 % kyselyyn vastanneista vuokranantajista ilmoitti, ettei vuokra-asunnon hakijan etniseen vähemmistöön kuuluminen vaikuta vuokralaisvalintaan. 29 % katsoi sillä olevan jokseenkin negatiivista vaikutusta ja 6 % erittäin negatiivistä vaikutusta. Noin kaksi kolmasosaa eli 67 % kyselyyn vastanneista vuokranantajista vastasi, että sillä ei ole vaikutusta vuokralaisvalintaa, että hakijan äidinkieli ei ole suomi. 24 % katsoi sillä olevan jokseenkin negatiivinen vaikutus ja 6 % erittäin negatiivinen vaikutus.

Useissa vuokranantajien avoimissa vastauksissa nostettiin esiin, että asunnon vuokraaminen suomalaistaustaiselle vuokralaiselle koetaan helpompana.

”Syrjintä on laissa kielletty ja siihen pitää puuttua. Kaupunkien ja kuntien tulee näyttää suuntaa sekä edistää yhdenvertaisuuden toteutumista omissa palveluissaan”, vaatii Moniheli ry:n toiminnanjohtaja Abdirahim Hussein.

Asunnottomuuden poistamisessa ja ennaltaehkäisemisessä tulee huomioida syrjinnän vaikutukset

Kyselyn tulokset tukevat järjestöjen työssään tekemiä huomioita erityisesti pienituloisten ulkomaalaistaustaisten asunnonhakijoiden kokemasta syrjinnästä.

”Asunnottomuuden taustalla voi olla yksinkertaisesti tilanne, jossa sopivan hintaisen asunnon löytyminen on mahdotonta ilman ulkopuolista apua. Kohtuuhintaisten asuntojen määrää tulisi lisätä. Kaupunkien asunnottomuuden poistamiseen ja ennaltaehkäisemiseen tähtäävässä työssä on huomioitava kaikki asunnottomat, myös vieraskielisten asunnottomuuteen liittyvät erityispiirteet sekä syrjinnän vaikutukset asumiseen”, sanoo Sininauhasäätiön kehittämisjohtaja Leena Rusi.

”Asunnon löytämistä yksityisiltä vuokramarkkinoilta voidaan helpottaa tehostamalla kuntien asumisneuvontaa sekä auttamalla hakijoita asunnonhaussa. Lisäksi yksityisten vuokranantajien kynnystä vuokrata asunto eritaustaiselle asunnonhakijalle voidaan alentaa tarjoamalla esimerkiksi tulkkipalveluja, välivuokramallia tai muuta lisäturvaa asumiseen”, sanoo Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes.

Vailla vakinaista asuntoa ry

Sanna Tiivola
Toiminnanjohtaja

Heini Puurunen
Maahanmuuttoasioiden asiantuntija

Moniheli ry

Abdirahim Hussein
Toiminnanjohtaja

Veera Vilkama
Päällikkö Katto-toiminta

Suomen Vuokranantajat ry

Sanna Hughes
Toiminnanjohtaja

Sininauhasäätiö sr

Leena Rusi
Kehittämisjohtaja

Anna-Leena Myllylä
Maahanmuuttajatoiminnan päällikkö