Vva ry on ollut mukana kirjoittamassa NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeen julkaisemaa artikkelikokoelmaa, joka kokoaa yhteen naiserityisen asunnottomuustyön hyviä käytäntöjä. Julkaisun kirjoittamiseen ovat osallistuneet kaikki hankkeen työntekijät ja mukana olevat organisaatiot. 

Keskiviikkona 2.12.2020 julkaistuun Kohti kotia ja turvaa -Naiserityisyys asunnottomuustyössä artikkelikokoelmaan on koottu kattavasti havaintoja naisten erityisistä tarpeista sekä näkökulmia asumisratkaisujen ja tukitarpeiden kehittämiseen. Artikkelit ovat syntyneet asunnottomuutta kokeneiden naisten kohtaamisista kaduilla, kodeissa, kohtaamispaikoissa, ensi- ja turvakodeissa ja muissa yhteisöissä.

Kohti kotia ja turvaa -Naiserityisyys asunnottomuustyössä –artikkelikokoelma on Y-Säätiön julkaisema. Julkaisun kirjoittajina on niin kokemusasiantuntijoita kuin muita alan ammattilaisia, kehittäjiä ja pitkään naisten asunnottomuutta tutkinut tutkija. Artikkelikokoelman ovat toimittaneet NEA-hankkeen projektipäällikkö Leena Lehtonen, tutkija Riitta Granfelt ja hankekoordinaattori Pilvi Azeem.

Naiserityisen työotteen merkityksestä ei ole tiedetty tarpeeksi. Vailla vakinaista asuntoa ry:n Jenni Eronen ja Riikka Tuomi sekä hankkeen käynnistyksessä mukana ollut Janna Sandström olivat hankkeessa kokemustaustaisina asiantuntijoina ja luomassa työparimallista työskentelytapaa naiserityisessä asunnottomuustyössä.

– Kun haluamme kehittää toimintaa, on ensiarvoisen tärkeää tuoda niiden ihmisten ääni kuuluville, jotka ovat olleet käyttämässä palveluita, joissa koemme muutoksen tarpeen, Eronen ja Tuomi summaavat hankkeen antia.

Artikkelikokoelman taustalla on havainto siitä, että asunnottomista ja asunnottomuusuhan alla olevista naisista ja heidän kanssaan tehtävästä tukityöstä tiedetään Suomessa vielä vähän. Julkaisun tavoitteena on tuoda naiserityistä työotetta näkyvämmäksi ja tarjota hyväksi havaittuja työkäytäntöjä asunnottomuustyöhön.

Julkaisu käsittelee naisten asunnottomuutta aiempien tutkimusten sekä hankkeessa kerättyjen tilastojen valossa. Esiin nostetaan myös naiserityisen työotteen merkitys asumispolun eri vaiheissa.

Artikkelikokoelma kuvaa laaja-alaisesti myös hankkeessa hyväksi havaittuja työmalleja. Naiserityisiä työkäytäntöjä kuvataan esimerkiksi väkivaltaa kokeneiden sekä maahanmuuttaja- ja rikostaustaisten naisen kanssa tehtävän tukityön kautta. Naiserityisen työn muotoja tarkastellaan myös hajasijoitetun sekä yhteisöllisen asumisen näkökulmista.

Artikkelikokoelma kokoaa yhteen kolmivuotisen hankkeen aikana tehdyt havainnot naisten asunnottomuudesta 

NEA Naiserityisyys asunnottomuustyössä on Y-Säätiön koordinoima kolmivuotinen (2018–2020) STEAn rahoittama valtakunnallinen hanke, joka päättyy loppuvuodesta 2020. Osahankkeita on kahdeksan; A-klinikkasäätiö, Diakonissalaitos, EJY ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikoti ry, Sininauhasäätiö, Turun ensi- ja turvakoti ry ja Vva ry. Asiantuntijakumppaneina on lisäksi ollut Monika-Naiset liitto ry ja Kriminaalihuollon tukisäätiön Naiset näkyviksi-hanke. Hankkeessa tehtyä kehittämistyötä on tehty monitoimijaisella yhteiskehittämisellä.

Linkki julkaisuun