OMAT AVAIMET –HANKE

Kokemusasiantuntijat palveluja kehittämässä 2012-2015

Innovatiivisen Omat avaimet -kehittämishankkeen tavoite oli tuoda asunnottomuutta kokeneiden ääni kuuluviin suunniteltaessa kunnallisia asunnottomien palveluita osana PAAVO2-ohjelmaa. Hankkeeseen palkatut, oman kokemuksen omaavat hanketyöntekijät kokosivat hankekaupunkien (Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Tampere) aiesopimusten pohjalta ruohonjuuritason tietoa asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden tarpeista palveluiden kehittämiskohteisiin. He osallistuivat paikallisten kokemusasiantuntijoiden kanssa kehittämiskohteiden toiminnallisen sisällön ja/tai rakennusten toimivuuden suunnitteluun.

Kokemustietoa on tarkoitus käyttää palvelujen kehittämiseen niin, että ne vastaisivat paremmin käyttäjien tarpeisiin. Tällöin palvelujen käyttö tehostuu.

Kokemusasiantuntijuudesta järjestettiin avoimia keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia. Vaikuttamistyö näkyi sekä julkisen että 3. sektorin toiminnan kehittämisessä.

Hankkeella oli kaksi pääkohderyhmää: kokemusasiantuntijat (asunnottomat ja asunnottomuutta kokeneet) ja ammattilaisverkoston jäsenet (esim. PAAVO 2 – yhteyshenkilöt ja heidän organisaationsa hankekaupungeissa, kaupunkien sosiaalitoimen viranhaltijat, järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin tahojen työntekijät, asumisyksiköiden henkilökunta, rakennuttajat, arkkitehdit sekä LVI- suunnittelijat). Kolmanneksi kohderyhmäksi muotoutui hankkeen kuluessa tutkijoista ja opinnäytetöiden tekijöistä koostuva ryhmä.

Hanketyöntekijät osallistuivat PAAVO2-kauden hankkeiden ohjausryhmien kokouksiin, OA-hankkeen ja kaupungin välisiin työryhmätapaamisiin, kokemusasiantuntijoiden suunnittelukokouksiin sekä olivat suoraan yhteydessä rakentajiin, arkkitehteihin ja LVI-suunnittelijoihin. Yhteydenpidolla haluttiin varmistaa rakentamisvaiheen muutokset, jotka katsottiin oleellisiksi kohteen myöhemmälle käytölle ja palveluihin sitoutumiselle.

Hankkeen yhteenveto on luettavissa Omat avaimet -hanke – yhteenveto