Kehittämisprojekti Omat avaimet laajenee uusiin kuntiin

Vailla vakinaista asuntoa ry:n hallinnoiman Omat avaimet 2: Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina -projektin tavoitteena on seuraavan kolmen vuoden aikana vahvistaa kokemusasiantuntijoiden roolia asunnottomien palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja myös käytännön toteutuksessa.

Projektiin palkatuilla kokemusasiantuntijoilla on omakohtainen kokemus asunnottomuudesta ja sen lieveilmiöistä sekä pitkä kokemus asunnottomille suunnattujen palveluiden kehittämisestä. He toimivat siltana palvelujen käyttäjien ja ammattilaisten välillä.

Projektin avulla tuetaan asunnottomuustoimijoita hyödyntämään kokemusasiantuntijoiden erityisosaamista tarkoituksenmukaisesti. Projektityöntekijät vievät kuntiin konkreettisia ohjeita ja käytännön työhön soveltuvia malleja: miten asunnottomuuskokemuksen omaavia asiantuntijoita otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, kuinka kokemustietoa voidaan käyttää, ja mitä kokemusasiantuntijatyö voi olla kunkin kunnan ja palvelun kohdalla. Samalla myös kokemusasiantuntijoille tarjotaan mentorointia moninaisissa rooleissa toimimiseen. Näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan tarjoamalla kunkin kunnan tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia, työpajoja ja konsultointia asunnottomuuskentällä toimiville yhteisöille ja organisaatioille.

Tulostettava Hankeesite

Projektityöntekijä Juhani Tiilikaisen pohdinnat Jos vain saan asunnon, niin kaikki on hyvin, vai onko?

Projektitissa pohdittua, Vlada Petrovskaja Miltä kokemusasiantuntijuus näyttäytyy meidän projektitiimin silmissä

Uutiskirjeessämme kerromme jotain pääkohtia tämän vuoden vaikuttamistyöstämme

Projektityöntekijämme Jenni Erosen pohdintoja Velkaantumisen poluista

Projektivastaava Carole Brady
Puh. 050 443 1063
Sähköposti:
carole.brady(at)vvary.fi

Projektikoordinaattori Jenni Eronen
Puh. 050 407 9701
Sähköposti:
jenni.eronen(at)vvary.fi

Projektityöntekijä Jarmo Eronen
Puh. 044 768 5531
Sähköposti:
jarkka(at)vvary.fi

Projektityöntekijä Mikko Vehniäinen
Puh. 050 443 1061
Sähköposti:
mikko.vehniainen(at)vvary.fi                                       

Omat avaimet -hanke: Kokemusasiantuntijat palveluja kehittämässä 2012-2015

Innovatiivisen Omat avaimet -kehittämishankkeen tavoite oli tuoda asunnottomuutta kokeneiden ääni kuuluviin suunniteltaessa kunnallisia asunnottomien palveluita osana PAAVO2-ohjelmaa. Hankkeeseen palkatut, oman kokemuksen omaavat hanketyöntekijät kokosivat hankekaupunkien (Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Tampere) aiesopimusten pohjalta ruohonjuuritason tietoa asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden tarpeista palveluiden kehittämiskohteisiin. He osallistuivat paikallisten kokemusasiantuntijoiden kanssa kehittämiskohteiden toiminnallisen sisällön ja/tai rakennusten toimivuuden suunnitteluun.
Kokemustietoa on tarkoitus käyttää palvelujen kehittämiseen niin, että ne vastaisivat paremmin käyttäjien tarpeisiin. Tällöin palvelujen käyttö tehostuu.

Kokemusasiantuntijuudesta järjestettiin avoimia keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia. Vaikuttamistyö näkyi sekä julkisen että 3. sektorin toiminnan kehittämisessä.
Hankkeella oli kaksi pääkohderyhmää: kokemusasiantuntijat (asunnottomat ja asunnottomuutta kokeneet) ja ammattilaisverkoston jäsenet (esim. PAAVO 2 - yhteyshenkilöt ja heidän organisaationsa hankekaupungeissa, kaupunkien sosiaalitoimen viranhaltijat, järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin tahojen työntekijät, asumisyksiköiden henkilökunta, rakennuttajat, arkkitehdit sekä LVI- suunnittelijat). Kolmanneksi kohderyhmäksi muotoutui hankkeen kuluessa tutkijoista ja opinnäytetöiden tekijöistä koostuva ryhmä.
Hanketyöntekijät osallistuivat PAAVO2-kauden hankkeiden ohjausryhmien kokouksiin, OA-hankkeen ja kaupungin välisiin työryhmätapaamisiin, kokemusasiantuntijoiden suunnittelukokouksiin sekä olivat suoraan yhteydessä rakentajiin, arkkitehteihin ja LVI-suunnittelijoihin. Yhteydenpidolla haluttiin varmistaa rakentamisvaiheen muutokset, jotka katsottiin oleellisiksi kohteen myöhemmälle käytölle ja palveluihin sitoutumiselle.

Hankkeen yhteenveto on luettavissa Omat avaimet -hanke - yhteenveto

Julkaisut ja opinnäytetyöt

Vailla vakinaista asuntoa ry:n Asukki-lehdessä julkaistiin 14.9.2016 kirjoitus Omat avaimet 2- projektista, sivut 10-11 NettiAsukki-2-2016

 

Feantsan Homeless in Europe -julkaisun kevään 2015 numeroon pyydettiin Omat avaimet -hankkeelta artikkeli. 
Pdf-tiedosto Ei mitään meistä ilman meitä >
Pdf-tiedosto Homeless in Europe Spring 2015 >, s. 14: Nothing About Us Without Us!


Feantsa - eurooppalaisten asunnottomuustoimijoiden kattojärjestö >

Maria Murton opinnäytetyö: Experts by experience developing homeless services Maria Murto Thesis 2016

Sanna Kauppisen opinnäytetyö: Kokemusasiantuntijoiden työssä jaksaminen Omat avaimet -hankkeessa Opinnaytetyo_Kauppinen_Sanna

Reeta Metson ja Olga Nykäsen opinnäytetyö:  Monitoimijainen yhteistyö asunnottomien palveluja kehitettäessä : kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä