Vailla vakinaista asuntoa ry

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1§ Yhdistyksen nimi on vailla vakinaista asuntoa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on yhteismajoituksessa asuvien elinolojen parantaminen ja vaikuttaminen siihen, että jokaisella asuntoa vailla olevalle järjestettäisiin mahdollisuus itsenäiseen asumiseen.

Yhdistys levittää asiallista tietoa yhteismajoituksen ihmisille aiheuttamista ongelmista ja vaatii yhteiskunnalta toimenpiteitä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien asumisoikeuden turvaamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee lehteä, tiedottaa yhteismajoituspaikoissa asuvien tilanteesta, harjoittaa neuvontaa asuntoasioissa tarvittaessa yhteistyössä sosiaaliviranomaisten kanssa ja tukee päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien selviytymistä arkisessa elämässä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi anoa määrä- ja apurahoja, toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä asianomaisen luvan hankittuaan sekä periä jäsenmaksuja. Lehden rahoittamiseksi voidaan hankkia ilmoituksia.

3§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kuka tahansa. Kannattajajäseneksi voivat liittyä oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäseniltä voidaan periä korkeampaa jäsenmaksua kuin varsinaisilta jäseniltä.

Kaikki jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

4§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 5 ja enintään 10 muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksenjäsenten toimikausi on syyskokousta seuraava kalenterivuosi.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta kun he pitävät sitä tarpeellisena tai kun vähintään kolme hallituksenjäsentä sitä vaatii.

Hallitus voi valita toiminnanjohtajan.

Hallitus päättää tilien käyttöoikeuksista.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä.

6§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta joko lähettämällä kirjallinen kutsu kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä.

8§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua ja syyskokous ennen syyskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmannes (1/3) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen tekemisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

9§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen sääntöjen 2§:ssä mainittujen asioiden edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen